KOALITSIOONILEPING 2017 - 2021

26. oktoobril allkirjastasid Rapla Kultuurikeskuses uues Rapla valla volikogus koalitsiooni moodustavad volikogu liikmed koalitsioonilepingu järgnevaks nelja-aastaseks perioodiks. Lepingule kirjutasid alla 16 liiget, kes esindavad  Eesti Keskerakonda, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda, Isamaa ja Res Publica Liitu ning Valimisliitu Rapla Vallakodanike Liit 2017.

KOALITSIOONILEPING 2017 - 2021

Käesolevaga sõlmivad valimisliidu Rapla Vallakodanike Liit, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Eesti Keskerakonna ning Erakond Isamaa ja Respublika Liit esindajad koalitsioonilepingu. Andes dokumendile oma allkirjad, seame ühiselt eesmärgiks luua terviklik ja elanike huvides hästi toimiv, sotsiaalselt, majanduslikult, kultuuriliselt ja territoriaalselt sidus piirkond, kus arvestatakse ja säilitatakse paikkondlikku omapära ja tasakaalustatud arengut ning Rapla valla terviklikkust.

Peame oluliseks kokku leppida järgnevas:

Üldised juhtimisprintsiibid:
• Meie tegevuse aluseks on ühinemisleping ja valla arengudokumendid;
• Peame oluliseks Raplamaa kui terviku arengut, koostööd naaberomavalitsuste, ROL, RAEK, jt ühisasutustega ning teeme koostööd keskvalitsusega elanikele vajalike riigiteenuste säilimiseks;
• Esitame kandidaadid valitavatele ametikohtadele järgmiselt: volikogu esimees – Rene Kokk (EKRE); volikogu aseesimees – Tarmo Lukk (IRL); vallavanem – Piret Minn (RVKL). Moodustame alalised komisjonid ja esitame esimehekandidaadid järgnevalt: eelarve- ja arengukomisjon – Andrus Tamm (RVKL); majanduskomisjon – Hans Liibek (KE); hariduskomisjon – Alar Mutli (RVKL); kultuuri- ja spordikomisjon – Väino Sassi (KE);  sotsiaalkomisjon – Margus Jaanson (EKRE). Komisjonide esimeeste ettepanekul valitakse komisjonidele aseesimehed ja kinnitatakse liikmed;
• Komisjonide moodustamisel kaasame liikmeid kõikidest ühinevatest piirkondadest;
• Koostame lähteülesande vallavalitsuse vajadustele vastava ruumiprogrammi lahendamiseks;
• Peame oluliseks vallavalitsuse töö- ja suhtluskultuuri tõstmist ning seal töötavate spetsialistide kõrget motivatsiooni;
• Muudame volikogu istungid elektrooniliselt jälgitavaks;
• Taastame noortevolikogu töö.

Eelarve koostamise põhimõtted:
• Peame oluliseks professionaalset juhtimist, ranget eelarvepoliitikat ja konstruktiivset koostööd;
• Kehtestame ja fikseerime hüvitised volikogu esimehele, aseesimehele, komisjonide esimeestele ja volikogu liikmetele neljaks aastaks;
• Suurendame kaasava eelarve vahendeid põhimõttel 30+10+10+10 eesmärgiga liita ja kutsuda kogukondi kaasa rääkima.

Majandusvaldkond:
• Töötame välja maakonnaülese ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonda kureeriva ametikoha ja seame valdkonna arenguks eesmärgid;
• Ühistranspordi korraldamiseks sõlmime koostöökokkuleppe Harjumaa Ühistranspordikeskusega;
• Viime läbi ühinenud valdade kinnisvarainventuuri selgitamaks nende seisukorda ja kasutusperspektiivi;
• Koostame ühise teehoolduse ja investeeringute kava;
• Rajame ja kaasajastame tänavavalgustust.

Haridusvaldkond:
• Koostame haridusvaldkonna arengukava;
• Kaasav ja kaasaegne haridus vajab suuremat tähelepanu, järjepidevust ja tugispetsialiste;
• Eelistame koolide ja lasteaedade jätkamist iseseisvate asutustena;
• Me ei poolda toitlustamise tsentraliseerimist;
• Tagame huvihariduse kättesaadavuse ja süsteemsuse.

Kultuuri- ja spordivaldkond:
• Eelistame ühinenud valdade raamatukogude, seltsi- ja rahvamajade jätkamist iseseisvate asutustena;
• Peame oluliseks paikkondliku kultuuri- ja spordielu toetamist ja traditsioonide säilitamist;
• Otsime lahendusi Rapla valla muuseumi teemale;
• Renoveerime RÜGi staadioni maakonnastaadioniks.

Sotsiaalvaldkond:
• Kõik ühinenud vallas tegutsevad hooldekeskused jätkavad oma tegevust;
• Peame oluliseks ühildada võimalused ja vajadused parima tugivõrgustiku rajamiseks ning sotsiaalse turvalisuse tagamiseks kõikides ühinevates valdades ja Raplamaal tervikuna;
• Peame oluliseks Rapla vallas hoolde- ja päevakeskuse, perearstikeskuse ning haigla teenuste süsteemset ja terviklikku arendamist.

Külaelu:
• Eraldame vahendeid külaelu korraldamiseks vastavalt loodavale korrale;
• Tegevust jätkab külavanemate/külaesindajate ümarlaud;
• Kaasame kogukonnad otsustusprotsessi, aktiviseerime suhtlust kohapealsete huvigruppidega;
• Ühinemisjärgsete ümberkorralduste käigus suureneb kandikeskuste olulisus.

Koostöökokkulepped:
• Ühised arutelud hakkavad toimuma koalitsiooni ümarlauas, mis koguneb kord kuus. Arutelud protokollitakse ja protokollid edastatakse osalejatele;
• Kõigil koalitsiooni ümarlauas osalevatel fraktsioonidel on olenemata osalejate arvust üks hääl. Otsused langetatakse konsensuse alusel.

Allkirjastatud Raplas 26. oktoobril 2017. aastal.

Margus Jaanson, Anne Kalf, Kalle Kilter, Ülle Kiviste, Rene Kokk, Anne Leht, Hans Liibek, Tarmo Lukk, Piret Minn, Alar Mutli, Anne-Ly Pedaja, Age Rebel, Väino Sassi, Jane Schelejev, Erti Suurtalu, Andrus Tamm


Rapla Vallavolikogu esimees on Rene Kokk.

26. oktoobril toimus Rapla Kultuurikeskuses uue Rapla Vallavolikogu esimene istung. Valla valimiskomisjon viis läbi salajase hääletamise volikogu esimehe valimiseks. Volikogu liikmete seast esitati üks ettepanek seada esimehe kandidaadiks Rene Kokk. 25 kohalolijast lasid hääletamissedeli kasti 24, neist 16 olid poolthääled ja 8 sedelit kehtetud.

Rapla Vallavolikogu esimees on Rene Kokk.

Volikogu aseesimehe kandidaatideks seati Tarmo Lukk ja Kalle Toomet. Hääletamise tulemusena osutus 15 häälega aseesimeheks valituks Tarmo Lukk.

Viimases päevakorrapunktis kuulas volikogu ära Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla vallavanemate poolt esitatud valitsuste tagasiastumispalved ning palus neil jätkata uue valitsuse ametisse kinnitamiseni.


Järgmine vallavolikogu istung toimub 6. novembril Rapla Kultuurikeskuses ja siis on päevakorras vallavanema valimine.


Rapla Vallavolikogu valimistulemused

Andmed seisuga 16.10.2017 02:30:51

Hääletamisest osavõtt
J/E/R Valijaid nimekirjas Hääletanud
Kokku %
J1 1962 704 35.9
J2 1742 564 32.4
J3 1447 440 30.4
J4 769 293 38.1
J5 696 218 31.3
J6 417 124 29.7
J7 433 119 27.5
J8 792 260 32.8
J9 398 130 32.7
J10 1086 384 35.4
J11 483 155 32.1
J12 493 182 36.9
J13 262 86 32.8
E   2026  
R1 10980 5685 51.8
KOKKU 10980 5685 51.8
 
Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Nimekiri H % R1 M % R1
Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit 2017 1595 28.2 1595 8 29.6 8
Valimisliit Ühinenud Kogukond 1181 20.9 1181 6 22.2 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1004 17.7 1004 5 18.5 5
Eesti Reformierakond 925 16.3 925 5 18.5 5
Eesti Keskerakond 429 7.6 429 2 7.4 2
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 321 5.7 321 1 3.7 1
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 169 3.0 169 0 0.0 0
Üksikkandidaadid 38 0.7 38 0 0.0 0
KOKKU 5662 100.0 5662 27 100.0 27
5% künnis = 283.10
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Valimisringkond nr 1

Nimekiri/Kandidaat VA R P E J1P J1E J2P J2E J3P J3E J4P J4E J5P J5E J6P J6E J7P J7E J8P J8E J9P J9E J10P J10E J11P J11E J12P J12E J13P J13E
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
TARMO LUKK 321.0000 62 33 29 5 7 8 2 10 13 3 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1
KADRI LUGA 160.5000 39 30 9 4 1 5 3 6 3 0 2 8 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
ANDRUS PAJO 107.0000 37 20 17 2 0 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 4 1
TIIT LEIER 80.2500 35 23 12 7 4 6 4 3 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
JAAK PREGEL 64.2000 26 18 8 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 11 5
AGE TEKKU 53.5000 24 9 15 2 5 1 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
ERLEND TAMMENURM 45.8571 23 8 15 4 4 1 3 2 1 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VELLO KÜBAR 40.1250 17 13 4 3 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
RAIVO ERM 35.6667 16 7 9 4 3 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONY KIKKAS 32.1000 12 9 3 3 0 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAIU KALMUS 29.1818 12 6 6 0 0 2 0 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ANDRES MURUMÄGI 26.7500 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0
MEELIS METTUS 24.6923 5 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNIKA LAANSOO 22.9286 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
KOKKU   321 190 131 37 28 36 23 29 23 7 7 18 8 0 1 8 10 4 3 3 5 9 0 2 2 20 13 17 8
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
RENE KOKK   219 160 59 51 14 15 11 11 13 6 4 6 1 10 1 40 7 9 2 4 1 1 0 2 2 4 2 1 1
MARGUS JAANSON 502.0000 182 134 48 16 8 16 7 12 2 4 0 6 3 3 3 3 0 22 14 35 6 12 4 1 0 1 0 3 1
ÜLLE KIVISTE 334.6667 153 119 34 2 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 112 30 0 0 0 0 0 0
ANNE KALF 251.0000 71 45 26 2 0 4 1 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 3 29 14 3 1
KALLE KILTER 200.8000 42 27 15 7 5 8 3 5 1 1 0 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
OTT FREIMANN 167.3333 28 17 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 15 9 0 0 0 0 0 0
MARKO LIGI 143.4286 27 21 6 2 0 2 1 3 1 4 0 1 0 0 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
SANDRA SAANKÜLL 125.5000 24 19 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 11 3 1 0 0 0
GAIDUR PALUOJA 111.5556 24 19 5 3 0 3 2 1 1 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAIT MALTSAR 100.4000 23 13 10 5 1 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0
ANDRUS VÄLJAOTS 91.2727 22 17 5 3 1 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALJU TERRAS 83.6667 22 18 4 3 1 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RAUNO VAHTRE 77.2308 19 13 6 2 0 1 2 1 0 3 1 2 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
RAIVO METSIS 71.7143 17 11 6 4 1 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
PEEP UMMALAS 66.9333 16 13 3 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 2 0 0
ENE LAUR 62.7500 16 11 5 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 1 1 0
ARNE TORILO 59.0588 14 10 4 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
RAUNO PIIRIMETS 55.7778 13 11 2 3 1 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRET JANIS 52.8421 13 10 3 1 0 1 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REIN RANDJÕE 50.2000 11 8 3 2 3 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REIMI LOEL 47.8095 11 7 4 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AGO ARRO 45.6364 10 8 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
KERMO METSIS 43.6522 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MAIE TOOMET 41.8333 5 5 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLEMET EKART 40.1600 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
ARGO AUNAP 38.6154 5 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
ILMAR KUIVA 37.1852 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILVER TRIGUB 35.8571 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   1004 731 273 112 40 86 38 51 27 47 9 34 12 18 8 56 12 51 25 44 9 147 51 32 18 41 21 12 3
Eesti Reformierakond
KALLE TOOMET 925.0000 175 106 69 29 20 37 10 12 16 8 9 4 2 4 1 2 1 5 1 1 4 2 3 1 1 1 1 0 0
AIN TÄPSI 462.5000 158 84 74 23 13 6 11 15 22 7 4 6 4 3 2 0 1 1 2 1 1 20 11 0 2 1 1 1 0
MARIS RUDNEVS 308.3333 94 66 28 26 11 15 8 4 4 14 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
ILVI PERE 231.2500 76 51 25 14 10 8 4 8 3 4 2 6 1 1 1 3 1 1 0 3 1 1 0 2 1 0 1 0 0
HARRI ÕUNAPUU 185.0000 59 32 27 11 3 4 3 5 3 2 2 4 12 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0
SIRJE LAANSOO 154.1667 53 35 18 0 4 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 12 0 0 0 0 0 0
MIHKEL MALTSAR 132.1429 51 23 28 9 3 8 13 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0
HELE-MAI TRUUTS 115.6250 34 23 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 8 1 0 3 1
ELI SUKLES 102.7778 34 19 15 3 1 2 4 4 1 3 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 3 0 0
INDREK UDAM 92.5000 31 18 13 4 0 2 1 0 1 0 0 2 0 9 8 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
RAIVO KASK 84.0909 31 27 4 2 0 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 1 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0
TIINA TIITSO 77.0833 30 22 8 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
MARJU PAJO 71.1538 29 14 15 1 1 1 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5 0 1
TAAGI TELLUS 66.0714 27 7 20 2 14 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KATRIN KLAEBO 61.6667 16 9 7 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 3 0 0
URMAS UUSTALLO 57.8125 15 10 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0 1 0
ÜLO PEETS 54.4118 6 1 5 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÄRT KUBO 51.3889 6 5 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   925 552 373 132 88 98 60 59 70 46 23 27 20 22 12 7 4 33 15 18 12 55 33 29 16 21 18 5 2
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
MADIS ROODLA   56 29 27 6 9 3 3 8 3 5 3 0 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
TIINA RAHKEMAA   30 19 11 4 5 3 1 6 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
VILLU SUSI   25 16 9 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 4 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0
ANTS TAMMAR   25 17 8 4 0 4 0 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0
RAIVO VASNU   13 11 2 8 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAJA JALUKSE-JÄRVIK   11 6 5 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDRUS TUISK   5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KATRIN VAHEMETS   4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
KOKKU   169 103 66 25 15 15 7 24 10 8 3 3 5 3 3 4 5 9 6 1 6 4 3 2 1 2 1 3 1
Valimisliit Ühinenud Kogukond
AARE HEINVEE   248 156 92 47 31 43 22 32 18 13 5 4 5 2 2 7 1 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
KRISTJAN ALLER   222 137 85 27 25 25 16 10 10 59 25 2 1 5 2 4 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0
URMAS TAMMEMÄE 393.6667 72 40 32 1 2 2 2 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 7 1 23 26 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTS RAISMAA 295.2500 69 61 8 6 2 7 1 4 0 3 0 1 1 0 0 0 0 32 3 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0
MARINA RUNNO 236.2000 63 37 26 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 34 17 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGUS TAMBERG 196.8333 56 34 22 20 12 5 4 4 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MAILI METSSALU 168.7143 53 27 26 7 8 8 6 5 6 3 2 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
AGUR ASPERK 147.6250 51 26 25 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 22 0 0 0 0 0 0
KUUNO AHLBERG 131.2222 49 36 13 1 0 1 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 12 4 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
TAIVO ROOMANN 118.1000 47 26 21 2 1 1 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 16 12 0 0 0 0 2 0
HANNES VALD 107.3636 45 33 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9 1 0 10 2 0 0 0 0 0 0
ELMO HUNT 98.4167 34 19 15 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0
ENE KANGUR 90.8462 33 28 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 24 4 0 0
JAAN METSSALU 84.3571 30 17 13 2 5 3 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
RAIN OKSAAR 78.7333 21 13 8 2 1 1 1 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VILLU PIHLAKAS 73.8125 20 11 9 1 2 6 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGFRIED KESKÜLA 69.4706 16 14 2 4 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
JAAK MÜÜRSEPP 65.6111 14 4 10 2 5 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RITA KRAANI 62.1579 12 4 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KADRI EBOLDT 59.0500 12 7 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0
IMRE STROM 56.2381 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
KALLE RIIDAK 53.6818 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   1181 737 444 127 96 109 70 79 56 85 38 24 12 9 5 13 8 123 53 49 39 81 60 3 2 31 5 4 0
Eesti Keskerakond
HANS LIIBEK 429.0000 98 78 20 9 0 16 4 9 2 7 0 28 11 1 0 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0
VÄINO SASSI 214.5000 88 67 21 26 11 18 3 8 2 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5 1 2 0 2 0 1 1
JÜRI VÕIGEMAST 143.0000 79 60 19 19 5 11 3 4 1 8 7 2 1 3 0 0 0 1 2 0 0 3 0 3 0 4 0 2 0
MARE SOOSALU 107.2500 60 47 13 9 0 16 4 14 3 0 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0
ANNE PALUOJA 85.8000 26 19 7 4 3 4 3 0 0 7 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KULDAR SOITU 71.5000 24 13 11 1 0 4 0 6 10 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAIA KARLEP 61.2857 15 12 3 3 2 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
ROBERT BORODIN 53.6250 11 7 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTA-AINO LAURIMAA 47.6667 10 6 4 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LEA SÄREKANNO 42.9000 7 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
ANATOLI PÕHJAKAS 39.0000 5 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGUS NIIN 35.7500 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
AUREL TURTA 33.0000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   429 325 104 76 26 77 17 45 18 26 13 37 16 6 1 8 4 5 4 2 2 14 2 8 0 13 0 8 1
Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit 2017
ALAR MUTLI   228 162 66 40 7 9 11 24 11 19 3 4 3 48 21 8 6 3 0 0 0 3 3 0 1 4 0 0 0
ANNE LEHT 797.5000 185 122 63 6 4 0 1 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 71 33 19 5 23 14
PIRET MINN 531.6667 120 64 56 27 17 14 17 13 12 4 2 1 1 2 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0
AGE REBEL 398.7500 119 63 56 9 6 10 10 4 11 2 2 30 21 0 2 5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0
ERTI SUURTALU 319.0000 82 47 35 6 9 15 18 10 4 6 2 1 0 6 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
JANE SCHELEJEV 265.8333 66 35 31 15 8 10 7 4 7 4 5 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNE-LY PEDAJA 227.8571 65 57 8 17 0 11 0 3 3 13 2 8 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ANDRUS TAMM 199.3750 62 33 29 12 4 5 5 12 17 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KAISA KUUSEMETS 177.2222 54 28 26 3 4 3 5 10 5 5 5 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0
ERIKA REINUMÄGI 159.5000 53 32 21 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 20 0 0 0 0 0 0
KALLE KÕIV 145.0000 49 19 30 0 3 1 1 5 0 0 4 4 1 0 0 0 1 6 15 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0
MARJE KRUSELL 132.9167 46 30 16 6 5 4 3 17 7 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAANUS PIIRIMEES 122.6923 42 35 7 2 1 7 4 19 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
MARGIT PÄRNA 113.9286 41 22 19 4 2 3 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 11 3 0
ROBERT REBEL 106.3333 40 29 11 6 0 8 2 5 1 2 0 4 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
HEITI VAHTRA 99.6875 36 18 18 7 3 4 7 5 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGUS OBERSCHNEIDER 93.8235 33 17 16 0 0 0 0 1 3 2 0 10 8 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
MARKUS LANGI 88.6111 32 21 11 4 0 9 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 1 0
TANEL KUUSEMETS 83.9474 32 18 14 6 0 6 6 5 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AILI NORMAK 79.7500 30 18 12 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SULEV VIIRON 75.9524 28 20 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7 0 0 0 0 0 0
MARIT TÕNNUS 72.5000 24 17 7 8 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
AIN MIHKELSON 69.3478 24 13 11 6 6 5 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KATRIN GRICHIN 66.4583 24 13 11 2 0 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 3 0 1 0
SANDRA MÄGI 63.8000 19 5 14 0 4 0 2 2 1 2 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MARION RUMMO 61.3462 17 8 9 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
KAIDI MIKKUS 59.0741 16 7 9 1 4 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÜLO SILD 56.9643 12 10 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0
VAHUR TARKMEES 55.0000 11 4 7 0 0 1 2 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HELEN HINTS 53.1667 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
KOKKU   1595 971 624 189 94 133 115 149 103 71 37 71 56 65 39 21 19 30 26 12 9 69 46 78 43 48 22 35 15
Üksikkandidaadid
EINAR ISAKANNU   22 16 6 3 3 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
ALVAR KUUSMA   12 8 4 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
REINO LUIGE   4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
KOKKU   38 27 11 4 3 8 1 1 1 2 0 2 1 0 0 2 0 1 1 1 1 2 2 0 0 3 1 1 0
Ringkond KOKKU   5662 3636 2026 702 390 562 331 437 308 292 130 216 130 123 69 119 62 256 133 130 83 381 197 154 82 179 81 85 30
Lihtkvoot = 209.70

R - ringkond, J - jaoskond, M - mandaate, VA - võrdlusarv, VL - valimisliit, E - elektroonilised hääled, P - pabersedeliga antud hääled

Kehtivaid hääli kokku: 5 662
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud): 5 685
Valijaid kokku: 10 980

 


Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017.a

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.

 

Rapla valla valimiskomisjon teatab, et valimistel kandidaatidele antud häälte ülelugemine valla valimiskomisjonis toimub esmaspäeval, 16. oktoobril, algusega kell 10.00 Rapla Vallavalitsuse saalis (Rapla, Viljandi mnt 17)

Elektrooniline hääletamine

Elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril kell 9 ja lõpeb 11. oktoobril kell 18. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb minna aadressile www.valimised.ee, vaja on internetiühendusega arvutit ning isiku tuvastamiseks ID-kaarti või mobiil-ID-d ja PIN-koode.  Nutiseadmega hääletada ei saa, küll aga saab sellega kontrollida hääle korrektset kohalejõudmist.
Soovi korral saab interneti teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas. Oluline on meeles pidada, et valimispäeval, 15. oktoobril häält enam muuta ei saa.

 

Valimisjaoskonnad on avatud:

5. oktoober  – 8. oktoober – ainult valimisjaoskond nr 1 kella 12.00 – 20.00;
9. oktoober  – 11. oktoober  – kõik valimisjaoskonnad kella 12.00 – 20.00;
15. oktoober  – kõik valimisjaoskonnad kella 9.00 – 20.00.

 

Valimisjaoskonnad Rapla vallas

Nr 1 – asukoht Rapla vald, Rapla linn, Tallinna mnt 17a; tel 5887 2636
Nr 2 – asukoht Rapla vald, Rapla linn, Metsapargi tn 1; tel 5887 2645
Nr 3 – asukoht Rapla vald, Rapla linn, Võsa tn 24; tel 5887 2648
Nr 4 – asukoht Rapla vald, Alu alevik, Keskuse tee 4; tel 5887 2649
Nr 5 – asukoht Rapla vald, Hagudi alevik Kooli tn 1; tel  5887 2657
Nr 6 – asukoht Rapla vald, Kodila küla, Kooli tn 5; tel 5887 2672
Nr 7 – asukoht Rapla vald, Kuusiku alevik, Kuusiku mõisaallee 3; tel 5887 2691
Nr 8 – asukoht Juuru vald, Juuru alevik, Tallinna mnt 27; tel 5887 2697
Nr 9 – asukoht Juuru vald, Järlepa küla, Tammemäe tn 5; tel 5887 2701
Nr 10 – asukoht Kaiu vald, Kaiu alevik, Kasvandu tee 17; tel 5887 2731
Nr 11 – asukoht Raikküla vald, Tamme küla, Kabala mõis; tel 5887 2754
Nr 12  – asukoht Raikküla vald, Raikküla, Raikküla raamatukogu; tel 5887 2763
Nr 13 – asukoht Raikküla vald, Purku küla; Purku raamatukogu; tel 5887 2784.

Igas ühinevas vallas on üks jaoskond, mis korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgselt valimisjaoskonda, lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses ning kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega:
Rapla vallas – valimisjaoskond nr 1;
Juuru vallas – valimisjaoskond nr 8;
Kaiu vallas – valimisjaoskond nr 10;
Raikküla vallas – valimisjaoskond nr 11.

Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta kuni eelhääletamise viimase päeva kella 14.00-ni esitada kirjaliku taotluse oma asukohas hääletamiseks elukohajärgsele vallavalitsusele või ülalpoolnimetatud jaoskonnakomisjonile.

 

Kodus hääletamine

Kui valija oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist.
Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija elukohajärgsele vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.00-ni kirjaliku taotluse.
Taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.
Lisaks võib valija esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval (15. oktoobril)  kella 9.00-st kuni 14.00-ni. 

 


Rapla Vallavolikogu valimiste kandidaatide nimekiri

Rapla vald
VALIMISRINGKOND NR 1
KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 101 TARMO LUKK
nr 102 TIIT LEIER
nr 103 AGE TEKKU
nr 104 ERLEND TAMMENURM
nr 105 MAIU KALMUS
nr 106 TONY KIKKAS
nr 107 RAIVO ERM
nr 108 ANDRES MURUMÄGI
nr 109 KADRI LUGA
nr 110 JAAK PREGEL
nr 111 MEELIS METTUS
nr 112 ANNIKA VAERAND
nr 113 ANDRUS PAJO
nr 114 VELLO KÜBAR

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 115 RENE KOKK
nr 116 MARGUS JAANSON
nr 117 ANNE KALF
nr 118 ÜLLE KIVISTE
nr 119 AGO ARRO
nr 120 ARGO AUNAP
nr 121 OTT FREIMANN
nr 122 PIRET JANIS
nr 123 KALLE KILTER
nr 124 KLEMET EKART
nr 125 ILMAR KUIVA
nr 126 ENE LAUR
nr 127 MARKO LIGI
nr 128 REIMI LOEL
nr 129 MAIT MALTSAR
nr 130 KERMO METSIS
nr 131 RAIVO METSIS
nr 132 GAIDUR PALUOJA
nr 133 RAUNO PIIRIMETS
nr 134 REIN RANDJÕE
nr 135 SANDRA SAANKÜLL
nr 136 KALJU TERRAS
nr 137 SILVER TRIGUB
nr 138 MAIE TOOMET
nr 139 ARNE TORILO
nr 140 PEEP UMMALAS
nr 141 RAUNO VAHTRE
nr 142 ANDRUS VÄLJAOTS

Eesti Reformierakond
nr 143 KALLE TOOMET
nr 144 AIN TÄPSI
nr 145 ILVI PERE
nr 146 SIRJE LAANSOO
nr 147 KATRIN KLAEBO
nr 148 TIINA TIITSO
nr 149 RAIVO KASK
nr 150 MÄRT KUBO
nr 151 MIHKEL MALTSAR
nr 152 MARJU PAJO
nr 153 ÜLO PEETS
nr 154 MARIS RUDNEVS
nr 155 ELI SUKLES
nr 156 HELE-MAI TRUUTS
nr 157 INDREK UDAM
nr 158 URMAS UUSTALLO
nr 159 TAAGI TELLUS
nr 160 HARRI ÕUNAPUU

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 161 MADIS ROODLA
nr 162 RAIVO VASNU
nr 163 TIINA RAHKEMAA
nr 164 ANDRUS TUISK
nr 165 KAJA JALUKSE-JÄRVIK
nr 166 ANTS TAMMAR
nr 167 KATRIN VAHEMETS
nr 168 VILLU SUSI

Valimisliit Ühinenud Kogukond
nr 169 AARE HEINVEE
nr 170 KUUNO AHLBERG
nr 171 KRISTJAN ALLER
nr 172 AGUR ASPERK
nr 173 KADRI EBOLDT
nr 174 ELMO HUNT
nr 175 ENE KANGUR
nr 176 SIGFRIED KESKÜLA
nr 177 RITA KRAANI
nr 178 JAAN METSSALU
nr 179 MAILI METSSALU
nr 180 JAAK MÜÜRSEPP
nr 181 RAIN OKSAAR
nr 182 VILLU PIHLAKAS
nr 183 ANTS RAISMAA
nr 184 KALLE RIIDAK
nr 185 TAIVO ROOMANN
nr 186 MARINA RUNNO
nr 187 IMRE STROM
nr 188 MARGUS TAMBERG
nr 189 URMAS TAMMEMÄE
nr 190 HANNES VALD

Eesti Keskerakond
nr 191 HANS LIIBEK
nr 192 VÄINO SASSI
nr 193 MARE SOOSALU
nr 194 ROBERT BORODIN
nr 195 ANNE PALUOJA
nr 196 KAIA KARLEP
nr 197 MARGUS NIIN
nr 198 KULDAR SOITU
nr 199 ANATOLI PÕHJAKAS
nr 200 AUREL TURTA
nr 201 LEA SÄREKANNO
nr 202 ASTA-AINO LAURIMAA
nr 203 JÜRI VÕIGEMAST

Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit 2017
nr 204 ALAR MUTLI
nr 205 PIRET MINN
nr 206 KALLE KÕIV
nr 207 ANNE LEHT
nr 208 ERIKA REINUMÄGI
nr 209 KATRIN GRICHIN
nr 210 HELEN HINTS
nr 211 MARJE KRUSELL
nr 212 KAISA KUUSEMETS
nr 213 TANEL KUUSEMETS
nr 214 MARKUS LANGI
nr 215 AIN MIHKELSON
nr 216 KAIDI MIKKUS
nr 217 SANDRA MÄGI
nr 218 AILI NORMAK
nr 219 MARGUS OBERSCHNEIDER
nr 220 ANNE-LY PEDAJA
nr 221 JAANUS PIIRIMEES
nr 222 MARGIT PÄRNA
nr 223 AGE REBEL
nr 224 ROBERT REBEL
nr 225 MARION RUMMO
nr 226 JANE SCHELEJEV
nr 227 ÜLO SILD
nr 228 ERTI SUURTALU
nr 229 ANDRUS TAMM
nr 230 VAHUR TARKMEES
nr 231 MARIT TÕNNUS
nr 232 HEITI VAHTRA
nr 233 SULEV VIIRON

Üksikkandidaadid
nr 234 REINO LUIGE
nr 235 EINAR ISAKANNU
nr 236 ALVAR KUUSMA
  


Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

 

Valimisi maakonnas korraldab maakonna valimisjuht, kelleks on maasekretär või tema ettepanekul riigi valimisteenistuse juhi määratud isik.

Maakonna valimisjuhi ülesanne on korraldada valimised maakonnas, juhendada jaoskonnakomisjone ja valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel korraldab valimisjuht maakonna tasemel häälte teistkordset ülelugemist ja hääletamistulemuste kindlakstegemist. Selleks moodustatakse häältelugemiskomisjon, mis koosneb maakonna valimisjuhist ja vähemalt kolmest liikmest. Selle käigus teeb häältelugemiskomisjon kindlaks ka alaliselt välisriigis elavate valijate hääletamistulemused. 

Maakonna valimisjuhid ja valimisjuhi asetäitjad (määratud riigi valimisteenistuse 2.02.2017 korraldusega nr 1 ja 14.02.2017 korraldusega nr 2)

Rapla maakonna valimisjuht

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maasekretär

Ene Matetski

4841102

5083035

ene.matetski@rapla.maavalitsus.ee

kabinet 305

 

Valimistoimingud ja tähtajad

Kandideerimisinfo 

16-17-aastaste hääletamisõigus

 

Riigi valimisteenistus

 

Valimsiringkondade moodustamine 

Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla liitumisel moodustatava Rapla valla volikogu liikmete arvu määramine, valimise korraldamiseks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotus (maavanema korraldus 11.07.2017 nr 1-1/17/290).

Maakonna keskuses paikneva valimisjaoskonna määramine

 


Küsitluse tulemuste kinnitamine

KAIU  VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Kaiu                                                                                                               03. mai 2017 nr 20

Küsitluse tulemuste kinnitamine

Kaiu Vallavalitsuse 17.04.2017. a korralduse nr 39 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamine" alusel korraldati Kaiu vallas küsitlus, et selgitada välja, kas valla elanikud toetavad Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks. Küsitlus viidi läbi 23. ja 24. aprillil 2017. a.

Küsitlusel osalejate nimekirja kantud 1084 inimesest võttis küsitlusest osa 36 inimest, kellest ühinemise toetajaid oli 21 ja vastaseid 15.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28.07.16. a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" § 17 lõikele 6 otsustab volikogu kinnitada küsitlustulemused.

Otsus avalikustatakse ja sellega tehakse teatavaks Kaiu valla veebilehel 04.05.2017. a.

Otsus jõustub otsuse teatavakstegemisest Kaiu valla veebilehel www.kaiu.ee.

Sirje Laansoo
volikogu esimees

 


Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemislepingu ning selle lisade kinnitamine

KAIU VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Rapla 22. detsember 2016 nr 46
 
Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemislepingu ning selle lisade kinnitamine
 
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punktist 10, Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse paragrahvi 91 lõigetest 6 ja 7, arvestades kohalike
omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud
kokkuleppeid ning arvestades asjaolu, et ühinemislepingu projekt oli avalikustatud kõikide
omavalitsuste veebilehtedel, vallamajades ja raamatukogudes ajavahemikus 27.10–17.11.2016
ning ühinemislepingut tutvustati kõikides omavalitsustes toimunud rahvakoosolekutel
ajavahemikul 03.–17.11.2016, Kaiu Vallavolikogu otsustab: 
1. Kinnitada otsusele lisatud Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisleping koos
järgmiste lisadega:
lisa 1 - seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi
suuruse ja alaliste elanike arvu kohta;
lisa 2 - ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend nende läbivaatamise kohta ühinevate omavalitsuste volikogudes;
lisa 3 - valla kaart mõõtkavas 1:50 000;
lisa 4 - haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja
eelarve;
lisa 5 - üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava;
lisa 6 - Kaiu valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne;
lisa 7 - Raikküla valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne
lisa 8 - Rapla valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne;
lisa 9 - Kaiu valla eelarvestrateegia;
lisa 10 - Raikküla valla eelarvestrateegia;
lisa 11 - Rapla valla eelarvestrateegia.
2. Anda vallavolikogu esimehele ja vallavanemale volitus ühinemislepingu allkirjastamiseks.
3. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse ühinevate omavalitsuste veebilehtedel.
4. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.
5. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada vaide esitamisega haldusmenetluse seaduse
paragrahvide 74–76 alusel või Tallinna Halduskohtus halduskohtumenetluse seadustiku
paragrahvis 46 sätestatud korras ja tähtaegadel.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
 
LISAD:
 
 

Küsitluse tulemuste kinnitamine

KAIU  VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Rapla                                                                                                    22. detsember 2016 nr 45

Küsitluse tulemuste kinnitamine

Kaiu Vallavalitsuse 10.10.2016. a korralduse nr 134 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamine" alusel korraldati Kaiu vallas küsitlus, et selgitada välja, kas valla elanikud toetavad Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks. Küsitlus viidi läbi 7. ja 8. detsembril ning 11. ja 12. detsembril 2016. a.

Küsitlusel osalejate nimekirja kantud 1105 inimesest võttis küsitlusest osa 96 inimest, kellest ühinemise toetajaid oli 67 ja vastaseid 29.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28.07.16. a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" § 16 lõikele 1 otsustab volikogu kinnitada küsitlustulemused.

Otsus avalikustatakse ja sellega tehakse teatavaks Kaiu valla veebilehel 23.12.2016. a.

Otsus jõustub otsuse teatavakstegemisest Kaiu valla veebilehel www.kaiu.ee.

Sulev Viiron
volikogu esimees


Haldusreformi Rapla ühinemisgrupi ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

 

Haldusreformi Rapla ühinemisgrupis peavad läbirääkimisi Kaiu, Raikküla ja Rapla vallad. Järvakandi vald on Rapla ühinemisgrupi liige, kuid lõplik otsus ühinemisgrupis osalemise kohta tehakse lähiajal.  

Ühinemislepingu projekt on läbinud esimesed lugemised vallavolikogudes ning suunatakse juhtrühma 12.10.16 otsusega kolmeks nädalaks avalikule väljapanekule. Lepinguprojekti ja lisadega saab tutvuda 27. oktoobrist kuni 17.novembrini 2016 elektrooniliselt valdade veebilehtedel (www.kaiu.ee, www.raikkyla.ee, www.jarvakandi.ee, rapla.kovtp.ee), samuti vallamajades, kõigis valdade raamatukogudes ja haldusreformi erilehes, mis saabub postkastidesse alates 2.novembrist.

Haldusreformi erileht "Valdade ühinemine"

Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingule oodatakse kuni 18. novembrini 2016 e-posti teel või tavapostiga elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Ühinemislepingule tehtud ettepanekud vaadatakse läbi novembrikuus toimuval juhtrühma koosolekul ja kujundatakse seisukohad, mis vajavad aktsepteerimist vallavolikogudes.

Rahvakoosolekud toimuvad:

  • 3.novembril kl 17.00 Rapla kultuurikeskuses
  • 8.novembril kl 18.00 Kuusiku päevakeskuses 
  • 8.novembril kl 19.00 Kaiu rahvamajas  
  • 9.novembril kl 18.00 Kodila koolimajas  
  • 10.novembril kl 18.00 Hagudi koolimaja väikeses saalis
  • 10.novembril kl 19.00 Kuimetsa rahvamajas 
  • 12.novembril kl 14.00 Vahastu Trehvamiste Tares  
  • 15.novembril kl 18.00 Raikküla kultuurikeskus
  • 16.novembril kl 18.00 Kabala mõisas
  • 17.novembril kl 18.00 Purku koolimajas

Rahvahääletus ehk elanike arvamuse väljaselgitamine toimub 7.-8.detsembril elektroonilise küsitluse teel ja 11.-12.detsembril küsitluslehtede täitmise teel küsitluspunktis. Info selle kohta avaldatakse novembrikuu valdade lehtedes.

Ühinemise otsustamine toimub vallavolikogudes 22.detsembril ja otsused esitatakse maavanemale 31.detsembriks 2016. 

2017.aastal jätkub haldusreformi tegevus - uue omavalitsusüksuse õigusaktide ettevalmistamine, juhtimisstruktuuri väljatöötamine, andmebaaside ja infosüsteemide ühildamise ettevalmistamine jne.  

Uue vallavolikogu valimised toimuvad 15.oktoobril 2017.

 

 

Lisainformatsioon

Silvi Ojamuru
HR koordinaator
+372 5047988
haldusreform@raplamaa.ee

 


Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?"

Voldiku koostamise eesmärgiks on ennetada ja lahendada huvide konflikti olukordi ning see on mõeldud kasutamiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele ja volikogudele.

Voldikust leiab lühikese teoreetilise sissejuhatuse ning kirjelduse 13 korruptsiooniohtliku juhtumi kohta, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Kõigile olukordadele järgneb ekspertide hinnang koos põhjenduse ning lahenduse võimalusega.

Elektrooniliselt asub huvide konflikti vältimise voldik veebilehel www.korruptsioon.ee, kust on võimalik leida ka lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta.

Otsetee voldikuni leiad siit: http://www.korruptsioon.ee/et/huvide-konflikt/kasiraamat-volikogudele.