Kaiu Vallavolikogu

31.03.17

 

Volikogu esimees

 

nimi

Sirje Laansoo

telefon  
e-kiri
sirje.laansoo@mail.ee
vastuvõtuaeg esmaspäeval 15.30 - 16.30
 

 

 

Volikogu aseesimees

 

nimi

Agur Asperk

e-kiri asperkid@gmail.com

 

17.05.17
Nimi Kontakt Valimisliit
Agur Asperk   Koostöö ja kogemus
Elmo Hunt elmo@soov24.ee Kaiumetsa Vaha
Marika Hõbemäe   Koostöö ja kogemus
Sirje Laansoo sirje.laansoo@mail.ee Kaiumetsa Vaha
Anu Rand   Koostöö ja kogemus
Erika Reinumägi   Kaiumetsa Vaha
Janno Riidak   Kaiumetsa Vaha
Marika Troost   Koostöö ja kogemus
Sulev Viiron sviiron@gmail.com Kaiumetsa Vaha

 

Kaiu vallavolikogu ja -valitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid.

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Volikogu esimehe puhkus

Juulis volikogu esimehe, Sirje Laansoo, vastuvõttu ei toimu.

Kontakt meilitsi: sirje.laansoo@mail.ee ja telefonitsi: +3725203156.


Küsitluse tulemuste kinnitamine

KAIU  VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Kaiu                                                                                                               03. mai 2017 nr 20

Küsitluse tulemuste kinnitamine

Kaiu Vallavalitsuse 17.04.2017. a korralduse nr 39 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamine" alusel korraldati Kaiu vallas küsitlus, et selgitada välja, kas valla elanikud toetavad Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks. Küsitlus viidi läbi 23. ja 24. aprillil 2017. a.

Küsitlusel osalejate nimekirja kantud 1084 inimesest võttis küsitlusest osa 36 inimest, kellest ühinemise toetajaid oli 21 ja vastaseid 15.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28.07.16. a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" § 17 lõikele 6 otsustab volikogu kinnitada küsitlustulemused.

Otsus avalikustatakse ja sellega tehakse teatavaks Kaiu valla veebilehel 04.05.2017. a.

Otsus jõustub otsuse teatavakstegemisest Kaiu valla veebilehel www.kaiu.ee.

Sirje Laansoo
volikogu esimees

 


Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemislepingu ning selle lisade kinnitamine

KAIU VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Rapla 22. detsember 2016 nr 46
 
Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemislepingu ning selle lisade kinnitamine
 
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punktist 10, Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse paragrahvi 91 lõigetest 6 ja 7, arvestades kohalike
omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud
kokkuleppeid ning arvestades asjaolu, et ühinemislepingu projekt oli avalikustatud kõikide
omavalitsuste veebilehtedel, vallamajades ja raamatukogudes ajavahemikus 27.10–17.11.2016
ning ühinemislepingut tutvustati kõikides omavalitsustes toimunud rahvakoosolekutel
ajavahemikul 03.–17.11.2016, Kaiu Vallavolikogu otsustab: 
1. Kinnitada otsusele lisatud Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisleping koos
järgmiste lisadega:
lisa 1 - seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi
suuruse ja alaliste elanike arvu kohta;
lisa 2 - ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend nende läbivaatamise kohta ühinevate omavalitsuste volikogudes;
lisa 3 - valla kaart mõõtkavas 1:50 000;
lisa 4 - haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja
eelarve;
lisa 5 - üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava;
lisa 6 - Kaiu valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne;
lisa 7 - Raikküla valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne
lisa 8 - Rapla valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne;
lisa 9 - Kaiu valla eelarvestrateegia;
lisa 10 - Raikküla valla eelarvestrateegia;
lisa 11 - Rapla valla eelarvestrateegia.
2. Anda vallavolikogu esimehele ja vallavanemale volitus ühinemislepingu allkirjastamiseks.
3. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse ühinevate omavalitsuste veebilehtedel.
4. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.
5. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada vaide esitamisega haldusmenetluse seaduse
paragrahvide 74–76 alusel või Tallinna Halduskohtus halduskohtumenetluse seadustiku
paragrahvis 46 sätestatud korras ja tähtaegadel.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
 
LISAD:
 
 

Küsitluse tulemuste kinnitamine

KAIU  VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Rapla                                                                                                    22. detsember 2016 nr 45

Küsitluse tulemuste kinnitamine

Kaiu Vallavalitsuse 10.10.2016. a korralduse nr 134 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamine" alusel korraldati Kaiu vallas küsitlus, et selgitada välja, kas valla elanikud toetavad Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks. Küsitlus viidi läbi 7. ja 8. detsembril ning 11. ja 12. detsembril 2016. a.

Küsitlusel osalejate nimekirja kantud 1105 inimesest võttis küsitlusest osa 96 inimest, kellest ühinemise toetajaid oli 67 ja vastaseid 29.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28.07.16. a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" § 16 lõikele 1 otsustab volikogu kinnitada küsitlustulemused.

Otsus avalikustatakse ja sellega tehakse teatavaks Kaiu valla veebilehel 23.12.2016. a.

Otsus jõustub otsuse teatavakstegemisest Kaiu valla veebilehel www.kaiu.ee.

Sulev Viiron
volikogu esimees


Haldusreformi Rapla ühinemisgrupi ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

 

Haldusreformi Rapla ühinemisgrupis peavad läbirääkimisi Kaiu, Raikküla ja Rapla vallad. Järvakandi vald on Rapla ühinemisgrupi liige, kuid lõplik otsus ühinemisgrupis osalemise kohta tehakse lähiajal.  

Ühinemislepingu projekt on läbinud esimesed lugemised vallavolikogudes ning suunatakse juhtrühma 12.10.16 otsusega kolmeks nädalaks avalikule väljapanekule. Lepinguprojekti ja lisadega saab tutvuda 27. oktoobrist kuni 17.novembrini 2016 elektrooniliselt valdade veebilehtedel (www.kaiu.ee, www.raikkyla.ee, www.jarvakandi.ee, rapla.kovtp.ee), samuti vallamajades, kõigis valdade raamatukogudes ja haldusreformi erilehes, mis saabub postkastidesse alates 2.novembrist.

Haldusreformi erileht "Valdade ühinemine"

Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingule oodatakse kuni 18. novembrini 2016 e-posti teel või tavapostiga elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Ühinemislepingule tehtud ettepanekud vaadatakse läbi novembrikuus toimuval juhtrühma koosolekul ja kujundatakse seisukohad, mis vajavad aktsepteerimist vallavolikogudes.

Rahvakoosolekud toimuvad:

  • 3.novembril kl 17.00 Rapla kultuurikeskuses
  • 8.novembril kl 18.00 Kuusiku päevakeskuses 
  • 8.novembril kl 19.00 Kaiu rahvamajas  
  • 9.novembril kl 18.00 Kodila koolimajas  
  • 10.novembril kl 18.00 Hagudi koolimaja väikeses saalis
  • 10.novembril kl 19.00 Kuimetsa rahvamajas 
  • 12.novembril kl 14.00 Vahastu Trehvamiste Tares  
  • 15.novembril kl 18.00 Raikküla kultuurikeskus
  • 16.novembril kl 18.00 Kabala mõisas
  • 17.novembril kl 18.00 Purku koolimajas

Rahvahääletus ehk elanike arvamuse väljaselgitamine toimub 7.-8.detsembril elektroonilise küsitluse teel ja 11.-12.detsembril küsitluslehtede täitmise teel küsitluspunktis. Info selle kohta avaldatakse novembrikuu valdade lehtedes.

Ühinemise otsustamine toimub vallavolikogudes 22.detsembril ja otsused esitatakse maavanemale 31.detsembriks 2016. 

2017.aastal jätkub haldusreformi tegevus - uue omavalitsusüksuse õigusaktide ettevalmistamine, juhtimisstruktuuri väljatöötamine, andmebaaside ja infosüsteemide ühildamise ettevalmistamine jne.  

Uue vallavolikogu valimised toimuvad 15.oktoobril 2017.

 

 

Lisainformatsioon

Silvi Ojamuru
HR koordinaator
+372 5047988
haldusreform@raplamaa.ee

 


Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?"

Voldiku koostamise eesmärgiks on ennetada ja lahendada huvide konflikti olukordi ning see on mõeldud kasutamiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele ja volikogudele.

Voldikust leiab lühikese teoreetilise sissejuhatuse ning kirjelduse 13 korruptsiooniohtliku juhtumi kohta, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Kõigile olukordadele järgneb ekspertide hinnang koos põhjenduse ning lahenduse võimalusega.

Elektrooniliselt asub huvide konflikti vältimise voldik veebilehel www.korruptsioon.ee, kust on võimalik leida ka lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta.

Otsetee voldikuni leiad siit: http://www.korruptsioon.ee/et/huvide-konflikt/kasiraamat-volikogudele.