« Tagasi

Noortetoa projekti tegevused

Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri arenguprogramm „Noorsootöövaldkonna piirkondliku koostöö arendamine ja tegevuskava loomine"

Osalevad kohalikud omavalitsused: Rapla, Raikküla, Kehtna, Käru, Kaiu, Juuru, Järvakandi, Vändra alev.

Koostöögrupi on kokku pannud Eesti Noorsootöö Keskus.

Osalevad vallad on läbi teinud kvaliteedihindamise (sisehindamine + välishindamine), millest töö käigus koorus välja koostöögrupi ühine tegevuskava. Tegevused peavad sobima kogu grupile ja rahastatakse projekti eelarvest. Omaosalust projektis ette nähtud panustada ei ole ehkki omaosalusena on planeeritud mitmed tegevused kohaliku ANKi eelarvest.

Koostöögrupi tegevused algavad aprillist 2017 ning lõpevad detsembris 2018. Kogu projektijuhtimist ja aruandlust koordineerib Kehtna vald.

Koostööprojekti eesmärgid: uute teenuste arendamine; olemasolevate ressursside ja teenuste kasutamine koostöös ja kohalike omavalitsuste üleselt:

  1. Eesmärgistatud arendav ja koordineeritud tegevus.
  2. Kaasav ja kaasatud noor. Toimiv ja toetav koostöövõrgustik.
  3. Piisavalt pädevaid ja motiveerituid noorsootöötajaid. Eesmärgistatud, arendav ja koordineeritud tegevus.

Tegevused

1.      Aktiivsete noorte programm - Piirkonna aktiivsete noorte koolitusprogramm (sh sotsiaalmeedia sihipärane kasutamine, mobiilne noorsootöö, projektide algatamine ja juhtimine, rahvusvaheline noorsootöö, ettevõtlikkuse toetamine). Koolitusprogrammi on kaasatud piirkonna aktiivsed noored, keda edaspidi rakendada tegevuste läbiviimisel ja teiste noorte kaasamisel. Omaalgatuse soodustamine. Sihtgrupp 14-26a. Mai – detsember 2018.

2.      KTG (koostöögrupp) varalaegas - Piirkonna vahendite süsteemi (sh infosüsteemi  loomine ja täiendamine, eesmärgiga jagada või laenutada vahendeid. Olemasolevad vahendid kaardistatakse ja soetatakse eraldi ühiseks kasutamiseks. Airsoft varustuse  kasutamine seikluskasvatuse metoodika rakendamiseks  ja meeskonnatöö arendamiseks. Toimub juhendatud tegevus tegevuste läbiviimiseks. Vanema sihtgrupi kaasamine (airsofti varustus) meeskonnatööoskuste arendamine. Sihtgrupp 7-26a. Aprill 2017 – detsember 2018.

3.      Noorsootööteenuse parem kättesaadavus - Huvitegevuse  ja projekti tegevuste kättesaadavuse parandamine. Uute noorte kaasamine noorsootööteenustesse. Juhendajate  ja noorte transport  huviringidesse, koostöögruppidesse ja tegevustesse. Sihtgrupp 7-26a. Aprill 2017 – detsember 2018.

4.      Noorsootöö suvekool - KOV KTG parimate noorsootöö praktikate jagamine ja tunnustamine. Noorte kaasamine ürituse korraldamisse. Tublide noorte ja noorsootöötajate  tunnustamine. Noorsootööteenustele tagasiside kogumine. Iga Kov valmistab ette esitlused KOV-is toimunud parimate noorsootöö praktikate jagamiseks ja esitab kandidaadid tunnustamiseks (sh õpilasfirmad). Sihtgrupp 7-26a. August – september 2018.

5.      Noore ettevõtja programm - Ettevõtlikkuse  ja ettevõtete loomise toetamine noorte seas. Koolitusprogramm, mille eesmärgiks on noorte teadlikkuse tõstmine ja ettevõtete loomise toetamine.  Programm koosneb koolitustest ja praktilistest tegevustest. Koos mentoriga arendatakse välja erinevad äriideed. Programmi  raames toimuvad praktilised tegevused-külastused, kasvavad välja ettevõtted. Noored saavad oma ideid edasi arendada, kasvavad välja noortest endist ettevõtlusmentorid.  Noortele  toimub piirkondlik konkurss programmis osalemiseks.  Viiakse läbi KTG piirkonnas. Sihtgrupp 12-26a. Oktoober 2017 - detsember 2018.

6.      Noorte meediaklubi - Noorte- ja projektiinfo  jõudmine piirkonna  nooreni.  Noorte meediapädevuse tõstmine. Noorte meediahuviliste koolitamine koolitusprogrammi raames, mille väljundiks on  TRE raadiosse (piirkondlik raadio) noorte saate sisse viimine ja noorte piirkondliku youtube kanali loomine. Sihtgrupp 7-26a. Oktoober 2017 – detsember 2018.

7.      Keraamikaringi arendamine - Raikkülas olemas keraamikaring, aga nõudlus on suurem kui hetkevõimalused. Keraamikaringi tegevuse laiendamine ja mitmekesistamine. Noorte ettevõtlikkuse toetamine sh noore ettevõtja programmi  tegevuse raames kasutatakse keraamikaringi õpilasfirma loomiseks.  Toetab punt 5 tegevust. Valmivad tunnustusmeened suvekooli jaoks. Sihtgrupp 7-26a. Aprill 2017 – detsember 2018.

8.      Mobiilse tehnikaringi arendamine - Olemas KOV-ides mitteformaalne tehnikahuviliste koondumine, mille tegevust arendatakse edasi tehnikaringiks. Noorte tehniliste oskuste ning liikluskasvatuse arendamine (remondioskused, käelised oskused, tehniline taiplikkus).  Põlvkondade sidususe toetamine, noorelt noorele ja meistrilt õpipoisile. Piirkonna võimaluste kasutamine (tehniline taristu) tehnikaklubide loomiseks ning võistlustel osalemiseks. 17- sihtgrupi kaasamine. Sihtgrupp 10-26a. Oktoober 2017 – detsember 2018.

9.      Noorsootöötaja ametikoha loomine - Avatud noorsootöö teenuse loomine ja noorsootööteenuste pakkumine KOVdes, kus noorsootöötaja puudub (Vändra, Juuru, Kaiu ja Käru). Rapla, Kehtna ja Järvakandi noorsootöötaja on ülekoormatud.  Ametikoha loomise eesmärk on noortele võimaluste loomine või mitmekesistamine. KOV-i tagavad võimalusel omaosaluse palgas. KOV-id tagavad inimesele ametikoha ka peale programmperioodi lõppu. Hajaasustuse tõttu ei jõua noorsootööteenused sihtrühmani.  Võrdsete võimaluste loomine. Sihtgrupp 7-26.a. Aprill 2017 – detsember 2018.

10.  Noorte heli- ja valgustehnikute koolitus - Noorte tehniliste oskuste arendamine, noorte omaalgatuse toetamine. Noortel on võimalus ise  sündmusi korraldada ja sündmuste korraldamisel tehnilise abiga aidata.   Noorte ettevõtlikkuse toetamine. Koolitusprogramm koos praktikaga kogukonnas. Sihtgrupp 13-19a. Oktoober 2017 – detsember 2018.

11.  Rahvusvahelise noorsootöö  kogemuse võimaldamine - Vähekindlustatud peredele omaosaluse osaline hüvitamine, et võimaldada noortel osaleda rahvusvahelistes projektides. Võrdsete võimaluste tagamine. Sihtgrupp 10-26.a. Aprill 2017 – detsember 2018.

12.  Külast külla - Õpilasesinduste  ja aktiivsete  noorte koostöö soodustamine. Iga KOV korraldab ühe kohtumisõhtu, kus tutvustatakse noorte tegevust ja organiseeritakse ühistegevus.  Sihtgrupp 13-19a. Oktoober 2017 – detsember 2018.

13.  Noorte infootsingu mäng:  Otsi Noorte @ - Noorte info leidmise, selekteerimise ja rakendamise oskuste parandamine.  Noorte infootsingu mängu loomine, sh piirkonna tutvustamine. Sihtgrupp 10-20a. Oktoober 2017 – detsember 2018.

14.  Digifest - Digitaalse kirjaoskuse parendamine, noorte sotsialiseerimine, noorte programmeerimisoskuste arendamine , kes juba on kokku puutunud programmeerimisega, lisaks õpitoad algajatele. Ettevõtlikkuse  soodustamine. Noored ise aitavad panustavad korraldamisse omaalgatuse korras.  Võrgupidu (elektrooniline sport), Programmeerimise võistlus, Robootika võistlus, otsi @ loomine, it start-upid - kuidas luua. Lisaks mess, mis avatud kõikidele külastajatele. Sihtgrupp 16-26.a. September 2018.

15.  Spordiürituste sari - Tervislike eluviiside edendamine, koostöö arendamine piirkonna noorte vahel, liikumisharrastustega tutvustamine. Igas KOVis on üks sarjaetapp vastavalt KOVi võimalustele. Sarja läbib ühtne punktisüsteem, kus selgitatakse välja aktiivsemad osalejad/meeskonnad/KOV.  Vanema sihtgrupi kaasamine. Sihtgrupp 16-26a. Aprill 2017 – november 2018.

16.  Võrgustikutöö - KTG võrgustiku koordineerimine ja kohtumiste korraldamine, aruandlus, meediaga suhtlemine. Sihtgrupp 7-26a. Aprill 2017 – detsember 2018.

17.  Noorte täiskasvanute  õpiklubi - Eluks vajalike teadmiste ja oskuste õpetamine, sotsiaalsete pädevuste arendamine.  Noorte täiskasvanute kaasamine noorsootöö teenustesse ja kogukonna tegemistesse. Noorsooteenustest  seni kõrvale jäänud vanema sihtgrupi kaasamine ja aktiveerimine. Sihtgrupp 16-26a.  Oktoober 2017 – detsember 2018.

18.  Tegevuskavade loomine/uuendamine - Noorsootöö valdkonna süsteemne, eesmärgistatud koordineerimine ja toimimine. KOV arengukavadesse noosrootöö valdkonna kajastamine. Noorsootöö valdkonna tegevuskava loomine/uuendamine. Võrgustikukohtumise raames jagatakse parimaid praktikaid, vajadusel kaasatakse väliseid partnereid tegevuskavade loomisse. Sihtgrupp 7-26a. Mai 2018 – detsember 2018.

19.  Ujumisringi loomine - Tervislike eluviiside propageerimine. Ujumisoskuse arendamine. Ujumisringide loomine. Ennetustegevus.  Sihtgrupp 10-19a. Aprill 2017 – detsember 2018. Ei ole käesolevast projektitoetusest, omavahendid, huvihariduse riiklik rahastus.

20.  Raplamaa noorte ühislaager - Noorte kaasamine ja võrgustikutöö. Maakondliku noorsootöötajate koostöövõrgustiku arendamine. Seni on KTG Vändra kaasamata. Sihtgrupp 10-26a. August 2017 – august 2018. Ei ole käesolevast projektitoetusest. ENTK Laagrimeede

21.  Avatud noorsootöö teenuse arendamine - Noortetubades toimuvate huvitegevuste läbiviimine ja arendamine. Seni puudub avatud noorsootöö, ruumid olemas, aga vahendid puudu.  Noorte toad ei kvalifitseeru ANK meetme alla. Sihtgrupp 7-26a. Aprill 2017 – mai 2018. Ei ole käesolevast projektitoetusest. ANK meede.

22.  Huvihariduse osalemise takistuste eemaldamine - Juhendajate ja noorte huvihariduses osalemise kättesaadavaks tegemine läbi transpordi võimaldamine. Sihtgrupp 7-26a. Aprill 2017 – detsember 2018. Ei ole käesolevast projektitoetusest. Huvihariduse riiklik rahastus.

23.  Tantsuringide arendamine - Tervislikke eluviiside edendamine. Reisi- ja esinemiskogemuse võimaldamine. Teisaldatava peegelseina ostmine, juhendaja tasu. Sihtgrupp 7-19a. Aprill 2017. Ei ole käesolevast projektitoetusest. ANK meede.

24.  Puutööringi arendamine - Arendada puutöö, tehnilisi-  ja digioskusi. CNC pingi ost. Noorte ettevõtlikkuse toetamine. Sihtgrupp 11-26a. Aprill 2017 – aprill 2018. Ei ole käesolevast projektitoetusest. ANK meede.

25.  Noorte rahulolu uuringute läbiviimine - Töötatakse välja ühtne küsimustik piirkonnas, mille abil kaardistada noorte vajadusi ja rahulolu teenustega. Sihtgrupp 14-26a. Mai 2017 – mai 2018. Ei ole käesolevast projektitoetusest.

26.  Noorte volikogu loomine - Noorte  kaasamine otsustusprotsessi, noorte volikogude loomine. Sihtgrupp 14-26a. Aprill 2017 – detsember 2018. Ei ole käesolevast projektitoetusest. Osaluskogude meede.

27.  Bussikainfo - Noor teab oma võimalusi, oskab  teha huvidele ja võimetele vastavaid teadlikke valikuid.  Nõustamist ja infoteenust pakkuv buss, mis liigub KOVist KOVi ja peatub seal, kus noored kogunevad. Mobiilse noorsootöö teenuse pakkumine. Sihtgrupp 7-26a. Oktoober 2017 – veebruar 2018. Fondid.

Eelarve:
Projektitoetus on kokku 200983 eurot.
Projektitoetusest läbiviidavad tegevused nr 1-18.
Omaosalusena tegevused ANKi eelarvest.

Rita Triinu Peussa
Kultuurinõunik