Kaiu valla üldplaneering

22.12.15

Vastu võetud 26.03.2004 nr 19

jõustumine 01.04.2004

Määrus kehtestatakse Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 ja § 25 lõike 4 alusel.

§ 1. Kehtestada Kaiu valla üldplaneering.

§ 2. Avaldada teade maakondlikus ajalehes ühe kuu jooksul pärast üldplaneeringu kehtestamist.

§ 3. Määrus jõustub 1. aprillil 2004. a.

Lembit Arro

Volikogu esimees

 


Üldplaneeringu seletuskiri

Üldplaneering lisad

Üldplaneering kaardid (PDF pakituna 30MB)

Üldplaneering kaardid (Mapinfo pakituna 7 MB)

Üldplaneeringu ülevaatamine 2014

Toimetaja: MARKO ORAV