Sotsiaaltoetused

7.09.16

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda arvestatakse üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele igaks eelarveaastaks. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiriga. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. Vastavalt 2016. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2016. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2016. aastal 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 104 eurot kuus.  

Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotluse vorm    (DOC)    (PDF) 

Sissetulekust sõltuva toetuse taotluse vorm   (DOC)     (PDF) 

Sotsiaalteenuse taotluse vorm    (DOC)    (PDF) 

Õpilaste sõidusoodustus  (RTF)

Sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste taotluste vormid

Vajaduspõhine peretoetus

1.07.16

Mis on vajaduspõhine peretoetus?
Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Taotlusi vajaduspõhise peretoetuse (edaspidi VPPT)  saamiseks on võimalik  esitada alates 1. juunist 2013. Toetust hakatakse välja maksma alates 1. juulist 2013.
VPPT suurus on alates 1. juulist 2013 kuni 2014. aasta lõpuni 9,59 eurot kuus ühe lapsega perele ja 19,18 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. Alates 2015. aastast toetuse suurus kahekordistub. Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel.

Kellel on õigus vajaduspõhisele peretoetusele?
VPPT on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui perekonna keskmine kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri.   Vastavalt 2014. aasta riigieelarve seadusele on VPPT sissetulekupiir 2014. aastal perekonna esimesele liikmele 299 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on VPPT sissetulekupiir 149,5 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 89,7 eurot kuus.
VPPT määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud. Perekonna koosseisu loetakse ka perekonnast eemalviibivad õpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega. Samuti loetakse perekonna koosseisu need õpilased, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, kuid kelle eest makstakse perekonnaliikmele lapsetoetust. Perekonna kohta saab esitada ainult ühe taotluse vajaduspõhise peretoetuse saamiseks.

Perekonna sissetulekute hulka arvatakse kõikide pereliikmete VPPT taotlemisele eelneva kolme kuu netosissetulekud ja makstud elatisraha. VPPT arvestamisel ei arvata perekonna sissetulekute hulka: ühekordseid toetusi; puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus; riigi tagatisel antud õppelaenu; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust; riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetust kahe lapsetoetuse määra (st 19,18 euro) ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta; vajaduspõhist peretoetust.
Taotlemisele eelneva kolme kuu sissetulekutest arvutatakse välja keskmine kuine tulu. Kui see jääb alla VPPT sissetulekupiiri, on perel õigus saada VPPT-st  taotlemisele järgneva kolme kuu jooksul. 

TOIMETULEKUPIIRI TÕUS
Vastavalt 2014. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2014. aastal üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus. Iga järgneva perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 72 euroni kuus.

Kuhu pöörduda?
Toetuse taotleja (ehk isik, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust), esitab VPPT saamiseks avalduse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks vallavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt elab.
VPPT määratakse kolmeks avalduse esitamisele järgnevaks kuuks. Seejuures peavad lapsed vastama VPPT  saamise tingimustele (st olema lapsetoetuse saajad) toetuse taotlemise kuul.
Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks igal avalduse esitamise kuule järgneval kolmel kuul.
Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid
VPPT  taotlemiseks esitatakse vastav avaldus, milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid või sünniajad. Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.  Selleks, et pidevalt VPPT-d saada, tuleb uus avaldus koos lisadokumentidega esitada toetuse saamise viimasel kuul. Vallavalitsus võib jätta VPPT-e  määramata, kui taotlejal või tema eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid elatise saamise kohta ei esitata dokumenti või elatise sissenõudmisest keeldutakse.

Vaidlustamine
Vallavalitsuse tehtud otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie maavanemale.

Kust saab täiendavat teavet?
Täiendavat teavet VPPT-st sotsiaalministeeriumi veebilehel: /www.sm.ee/et/vajaduspohine-peretoetus
Oma pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri välja arvutamiseks saate kasutada vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaatorit. VPPT sissetulekupiiri kalkulaator veebilehel: /www.sm.ee/et/vajaduspohine-peretoetus#Sissetulekupiiri%20kalkulaator
 

Lae alla avaldus VPPT taotlemiseks 

ainult trükkimiseks (PDF) ,  
täitmiseks/trükiks  (ODF)   või  (DOC)

 

Toimetaja: MARKO ORAV