Häirekeskus

 

Riigiportaal eesti.ee

 

Raplamaa.ee

 

 

 

Tarbijakaitseamet

 

ebaausad kauplemisvõtted

 

Lastekaitse Liit

 

Kadunud lapsed

 

 Loomakaitse

 

 Lasteabi 116111

 

 MTÜ Raplamaa Lasterikaste Perede Ühendus

 

Kuidas hoiame teie eraelulist teavet?

8.10.14

 

Kohalike omavalitsuste tegevus on avalik. Töö käigus jõuab meieni ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Niisugused andmed võivad meie asutusse sattuda kirjavahetuse kaudu või siis, kui olete mõne menetluse osapool.


Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Püüame ka oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks.

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame selleks kolmandalt isikult järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalses, hädavajalikus mahus.

Avaliku teabe seaduse kohaselt peame avaldama osa teavet internetis vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.
Kirjavahetuse andmestik on nähtav meie avalikus dokumendiregistris.

Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaatame kirja sisu üle ja otsustame, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile ei jäta me alles Teie isiklikke kontaktandmeid, nagu  aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.  Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.

 

Mil viisil saate tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud?

Teil on õigus Teie kohta kogutud andmetega tutvuda esitades vallavalitsusele sellekohase taotluse.

Me ei väljasta teavet, kui see võib:
a) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
b) ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist,
c) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
d) raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Siinsed selgitused ei puuduta juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist teistel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

Toimetaja: MARKO ORAV