Korduma kippuvad küsimused seoses kohalike omavalitsuste ühinemisega haldusreformi käigus

Küsitluse tulemuste kinnitamine

4.05.17

KAIU  VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Kaiu                                                                                                               03. mai 2017 nr 20

Küsitluse tulemuste kinnitamine

Kaiu Vallavalitsuse 17.04.2017. a korralduse nr 39 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamine" alusel korraldati Kaiu vallas küsitlus, et selgitada välja, kas valla elanikud toetavad Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks. Küsitlus viidi läbi 23. ja 24. aprillil 2017. a.

Küsitlusel osalejate nimekirja kantud 1084 inimesest võttis küsitlusest osa 36 inimest, kellest ühinemise toetajaid oli 21 ja vastaseid 15.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28.07.16. a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" § 17 lõikele 6 otsustab volikogu kinnitada küsitlustulemused.

Otsus avalikustatakse ja sellega tehakse teatavaks Kaiu valla veebilehel 04.05.2017. a.

Otsus jõustub otsuse teatavakstegemisest Kaiu valla veebilehel www.kaiu.ee.

Sirje Laansoo
volikogu esimees

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Rahvaküsitluse tulemused

26.04.17

 

Kaiu, Raikküla ja Rapla vallavalitsused korraldasid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega 23. ja 24. aprillil rahvaküsitlused.

Elanikud said vastata küsimusele, kas nad toetavad Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade ühinemist üheks omavalitsuseks.

Küsitluslehele oli kantud vastusevariandid "jah" ja "ei".

KOV

Kantud
nimekirja

Hääletajaid
kokku

e-hääled

Küsitlus-
punktis

"Jah"

"Ei"

%

Kaiu vald

1084

36

24

12

21

15

3.32

Raikküla vald

1321

20

8

12

10

10

1,51

Rapla vald

7515

36

14

22

19

17

0,48

 

 

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemislepingu ning selle lisade kinnitamine

28.12.16

KAIU VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Rapla 22. detsember 2016 nr 46
 
Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemislepingu ning selle lisade kinnitamine
 
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punktist 10, Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse paragrahvi 91 lõigetest 6 ja 7, arvestades kohalike
omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud
kokkuleppeid ning arvestades asjaolu, et ühinemislepingu projekt oli avalikustatud kõikide
omavalitsuste veebilehtedel, vallamajades ja raamatukogudes ajavahemikus 27.10–17.11.2016
ning ühinemislepingut tutvustati kõikides omavalitsustes toimunud rahvakoosolekutel
ajavahemikul 03.–17.11.2016, Kaiu Vallavolikogu otsustab: 
1. Kinnitada otsusele lisatud Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisleping koos
järgmiste lisadega:
lisa 1 - seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi
suuruse ja alaliste elanike arvu kohta;
lisa 2 - ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend nende läbivaatamise kohta ühinevate omavalitsuste volikogudes;
lisa 3 - valla kaart mõõtkavas 1:50 000;
lisa 4 - haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja
eelarve;
lisa 5 - üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava;
lisa 6 - Kaiu valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne;
lisa 7 - Raikküla valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne
lisa 8 - Rapla valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne;
lisa 9 - Kaiu valla eelarvestrateegia;
lisa 10 - Raikküla valla eelarvestrateegia;
lisa 11 - Rapla valla eelarvestrateegia.
2. Anda vallavolikogu esimehele ja vallavanemale volitus ühinemislepingu allkirjastamiseks.
3. Ühinemisleping koos lisadega avalikustatakse ühinevate omavalitsuste veebilehtedel.
4. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas.
5. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada vaide esitamisega haldusmenetluse seaduse
paragrahvide 74–76 alusel või Tallinna Halduskohtus halduskohtumenetluse seadustiku
paragrahvis 46 sätestatud korras ja tähtaegadel.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
 
LISAD:
 
 
Toimetaja: MARKO ORAV

Küsitluse tulemuste kinnitamine

23.12.16

KAIU  VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Rapla                                                                                                    22. detsember 2016 nr 45

Küsitluse tulemuste kinnitamine

Kaiu Vallavalitsuse 10.10.2016. a korralduse nr 134 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamine" alusel korraldati Kaiu vallas küsitlus, et selgitada välja, kas valla elanikud toetavad Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks. Küsitlus viidi läbi 7. ja 8. detsembril ning 11. ja 12. detsembril 2016. a.

Küsitlusel osalejate nimekirja kantud 1105 inimesest võttis küsitlusest osa 96 inimest, kellest ühinemise toetajaid oli 67 ja vastaseid 29.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28.07.16. a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" § 16 lõikele 1 otsustab volikogu kinnitada küsitlustulemused.

Otsus avalikustatakse ja sellega tehakse teatavaks Kaiu valla veebilehel 23.12.2016. a.

Otsus jõustub otsuse teatavakstegemisest Kaiu valla veebilehel www.kaiu.ee.

Sulev Viiron
volikogu esimees

Toimetaja: MARKO ORAV

Haldusreformi Rapla ühinemislepingu projekti avalikustamise etapp on läbi

28.11.16

 

Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemislepingu projekt oli avalikul arutelul kolm nädalat (27. oktoobrist kuni 17.novembrini 2016).  Rapla ühinemispiirkonna haldusreformi teemalised rahvakoosolekud toimusid 3.-17.novembril Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade piirkondades. Koosolekutel tutvustati ühinemislepingu projekti ja selle lisasid ning vastati küsimustele.

22.novembril toimus Rapla ühinemisgrupi juhtrühma koosolek, kus oli päevakorras rahvakoosolekute kokkuvõte, ühinemislepingu projekti ja selle lisade kohta tehtud ettepanekute ning vastuväidete üle otsustamine.

Raikküla vallas muretseti kõige rohkem selle pärast, mis saab valla hallatavatest asutustest.

Ühinemislepingus on kirjas, et võetakse suundumus kõikide tänaste toimivate asutuste säilimisele.

Kodila koosolekul räägiti kohalikust koolist, mis tõenäoliselt läheb sulgemisele alates uuest õppeaastast. 16.novembri Raplamaa Sõnumite artiklis „Reformid on usu ja usalduse küsimus"  arutleti teemal, kas Raikküla valla Kabala kool võib ühinemise järel kaduda. Mainiti, et koolis on praegu 55 last. See ei tähenda kindlasti kooli sulgemist. Rapla valla praegusest arengukavast on välja võetud lause, et 57 õpilast on ohumärgiks ja see puudutas vaid Rapla valla koole. Raikküla valla kooli kohta see ei kehti. Ühinemislepingus on kirjas, et teisi hallatavaid asutusi ei suleta, sh Kabala Lasteaed-Põhikool jääb alles.

Purkus oldi mures selle pärast, et raamatukogud ei viidaks ühtse juhtimise alla. Haja-asustustes on raamatukogudel oluline roll ja leiti, et neid ei tohi muuta haruraamatukogudeks.

Ühinemisgrupi juhtrühma koosolekul vaadati läbi laekunud ettepanekud. 18.novembriks laekus kolme valla peale kokku 33 parandusettepanekut (sh 14 keelelist redaktsioonilist ettepanekut) ja üks lepingu lühiversioon. Otsustati arvestada 21 ettepanekut, osaliselt arvestati 3 ettepanekut ja mittearvestatud ettepanekuid oli 9 (põhjendused ja selgitused ühinemislepingu lisas, mis on saadaval HR kodulehel www.raplamaa.ee/et/uldinfo/haldusreform). Aktsepteeritud parandusettepanekud sisestatakse ühinemislepingu projekti ja lisadesse.

Arutati haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute kava. Uue valla ühinemisläbirääkimiste käigus on kokku lepitud, et iga ühinev omavalitsus saab ühinemistoetust kasutada oma valla ehituste ja renoveerimiste jaoks.

Rahvahääletus ehk elanike arvamuse väljaselgitamine toimub 7.-8.detsembril elektroonilise küsitluse teel ja 11.-12.detsembril küsitluspunktides küsitluslehtede täitmise teel. Info selle kohta on saadaval valdade kodulehtedel: www.kaiu.ee, www.raikkyla.ee, rapla.kovtp.ee.

Ühinemise otsustamine toimub vallavolikogudes 22.detsembril ja ühinemisdokumendid esitatakse maavanemale 31.detsembriks 2016. 2017.aastal jätkub haldusreformi tegevus - uue omavalitsusüksuse õigusaktide ettevalmistamine, juhtimisstruktuuri väljatöötamine, andmebaaside ja infosüsteemide ühildamise ettevalmistamine jne. Uue vallavolikogu valimised toimuvad 15.oktoobril 2017. 

Toimetaja: MARKO ORAV

Haldusreformi Rapla ühinemisgrupi ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

 

Haldusreformi Rapla ühinemisgrupis peavad läbirääkimisi Kaiu, Raikküla ja Rapla vallad. Järvakandi vald on Rapla ühinemisgrupi liige, kuid lõplik otsus ühinemisgrupis osalemise kohta tehakse lähiajal.  

Ühinemislepingu projekt on läbinud esimesed lugemised vallavolikogudes ning suunatakse juhtrühma 12.10.16 otsusega kolmeks nädalaks avalikule väljapanekule. Lepinguprojekti ja lisadega saab tutvuda 27. oktoobrist kuni 17.novembrini 2016 elektrooniliselt valdade veebilehtedel (www.kaiu.ee, www.raikkyla.ee, www.jarvakandi.ee, rapla.kovtp.ee), samuti vallamajades, kõigis valdade raamatukogudes ja haldusreformi erilehes, mis saabub postkastidesse alates 2.novembrist.

Haldusreformi erileht "Valdade ühinemine"

Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingule oodatakse kuni 18. novembrini 2016 e-posti teel või tavapostiga elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Ühinemislepingule tehtud ettepanekud vaadatakse läbi novembrikuus toimuval juhtrühma koosolekul ja kujundatakse seisukohad, mis vajavad aktsepteerimist vallavolikogudes.

Rahvakoosolekud toimuvad:

  • 3.novembril kl 17.00 Rapla kultuurikeskuses
  • 8.novembril kl 18.00 Kuusiku päevakeskuses 
  • 8.novembril kl 19.00 Kaiu rahvamajas  
  • 9.novembril kl 18.00 Kodila koolimajas  
  • 10.novembril kl 18.00 Hagudi koolimaja väikeses saalis
  • 10.novembril kl 19.00 Kuimetsa rahvamajas 
  • 12.novembril kl 14.00 Vahastu Trehvamiste Tares  
  • 15.novembril kl 18.00 Raikküla kultuurikeskus
  • 16.novembril kl 18.00 Kabala mõisas
  • 17.novembril kl 18.00 Purku koolimajas

Rahvahääletus ehk elanike arvamuse väljaselgitamine toimub 7.-8.detsembril elektroonilise küsitluse teel ja 11.-12.detsembril küsitluslehtede täitmise teel küsitluspunktis. Info selle kohta avaldatakse novembrikuu valdade lehtedes.

Ühinemise otsustamine toimub vallavolikogudes 22.detsembril ja otsused esitatakse maavanemale 31.detsembriks 2016. 

2017.aastal jätkub haldusreformi tegevus - uue omavalitsusüksuse õigusaktide ettevalmistamine, juhtimisstruktuuri väljatöötamine, andmebaaside ja infosüsteemide ühildamise ettevalmistamine jne.  

Uue vallavolikogu valimised toimuvad 15.oktoobril 2017.

 

 

Lisainformatsioon

Silvi Ojamuru
HR koordinaator
+372 5047988
haldusreform@raplamaa.ee