Hajaasustuse programmi

27.08.14

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

 

Täpsemalt vaata Rapla Maavalitsuse lehelt rapla.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm

Toimetaja: MARKO ORAV
1.09.14

Vallavalitsuse 27. augusti 2014.a korraldusega nr 2-2/102 otsustati rahuldada järgmised taotlused:

Toetuse saaja nimi

Projekti nimi ja tegevused

Toetuse suurus

Omafinantseeringu suurus

Projekti kavandatav lõppkuupäev

1.      Tiina Männisalu

Kuuse puurkaev

Puurkaevu puurimine, joogiveetorustiku rajamine, veetõsteseadmete soetamine, kaevumaja ehitamine

2001,40

1000,55

30.08.2015

2.      Aleks Tuisk         

Härma vesi

Joogiveetorustiku rajamine, veetõsteseadmete soetamine

729,58

364,74

15.10.2014

3.      Aleks Tuisk

Härma septik

Omapuhasti ehitamine, kanalisatsioonitorustiku ehitamine

1269,02

2429,47

15.10.2014

 

Toimetaja: MARKO ORAV
12.06.14

KAIU VALLAVALITSUS

KORRALDUS

 

Kaiu 19. mai 2014 nr 69

Ajutise komisjoni moodustamine

 

Tuginedes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 49 lõikele 11, „Kaiu valla põhimääruse" punktile 37.8 ning regionaalministri 18. märtsi 2014. a käskkirjale nr 1-4/57     „Hajaasustuse programm"

 1. Moodustada vallavalitsuse ajutine komisjon valla hajaasustusega piirkondades majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide kättesaadavuse tagamiseks või parandamiseks.
 2. Kinnitada komisjoni koosseis:
      Erika Reinumägi – esimees,
      Aivo Sildvee,
      Kaja Heinsaar,
      Ille Viiron,
      Ülo Sild.
 3. Komisjon tugineb toetusesaajate väljaselgitamisel regionaalministri 18.03.2014. a       käskkirjale nr 1-4/57.
 4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
 5. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest, esitades kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

Karine Rajasaar
maa- ja keskkonnaspetsialist
vallavanema ülesannetes
Maie Teearu
vallasekretär
 

                                            
                                    
                                          

Toimetaja: MARKO ORAV

Vanemad veeprogrammid

27.08.14

 

16. maist 2011. alanud hajaasustuse veeprogrammi  taotluste kohta tehtud otsused.


Protokoll .

Korraldus .

 

Kaiu vallas  varem rahuldatud hajaasustuse veeprogrammi projektitaotlused

Toetuse saaja  Projekti nimetus Toetus/projekti kogumaht (krooni /€) Projekti ajaline kestus
U.S. Uus puurkaev 46713 / 70141 okt.-nov.2008
A.M. Puurkaevu rajamine 25974 / 39000 okt.-nov.2008
V.T. Filtri paigaldus 8566/ 12862 okt.-nov.2008
K. R. Orumäe puurkaev 26426 / 39680 aug.2009 - aug.2010
V. R. Reinsalu puurkaev 43453 / 65245 aug.2009 - aug.2010
S. K. Jaani I puurkaev 26959 / 40480 aug.2009 - aug.2010
A.V. Vesti talu veefilter 690,07 / 2096 € apr.-juun.2012
I.H. Viilu mü-le puurkaevu rajamine 690,07 / 2139,61 € jaan.-dets.2012
S.M. Simmardi puurkaev 690,07 / 2344,95 € jaan.-juul.2012
       

 

Toimetaja: MARKO ORAV