Hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamine

11.07.16

Kaiu Vallavalitsuse korraldus nr 84, 5. juuli 2016.a

Võttes aluseks riigihalduse ministri 17. märtsi 2016. a käskkirja nr 1-4/073 „Hajaasustuse programmi 2016.a programmdokument", Kaiu Vallavalitsuse 07. juuni 2016 korralduse nr 67 „Ajutise komisjoni moodustamine", nimetatud komisjoni 30.06.2016 tehtud ettepaneku,  Gert Väljaotsa, Helge Likkeri, Terje Lauri ja Agnes Kurvitsa taotlused Kaiu Vallavalitsus otsustab:

1. rahuldada hajaasustuse programmist järgmised taotlused:

1.1. Toetuse saaja: Gert Väljaots.

 • Projekti nimi:. Pähklisalu kanalisatsiooni  paigaldamine.
 • Toetuse suurus 2618,53 eurot.
 • Projekti omafinantseering 1309,07 eurot.
 • Toetuse kasutamist reguleerib kohaliku omavalitsuse ja toetuse saaja vaheline toetusleping.
 • Projekti aruanne peab olema esitatud Kaiu Vallavalitsusele hiljemalt 1 kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva.
 • Toetust antakse puhasti ja imbväljaku rajamiseks.

1.2. Toetuse saaja: Helge Likker.

 • Projekti nimi: Pihu kanalisatsioon.
 • Toetuse suurus 2600 eurot.
 • Projekti omafinantseering 1300 eurot.
 • Toetuse kasutamist reguleerib kohaliku omavalitsuse ja toetuse saaja vaheline toetusleping.
 • Projekti aruanne peab olema esitatud Kaiu Vallavalitsusele hiljemalt 1 kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva.
 • Toetust taotleti ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Taotlejaga kokkuleppel antakse toetust  puhasti ja imbväljaku rajamiseks.

1.3. Toetuse saaja: Terje Laur.

 • Projekti nimi: Vana-Kõrtsu puurkaev.
 • Toetuse suurus 2280 eurot.
 • Projekti omafinantseering 1140 eurot.
 • Toetuslepingut ei sõlmita enne, kui vallavalitsus on väljastanud ehitusloa puurkaevu rajamiseks. Ehitusluba tuleb taotleda 04. novembriks 2016.a.
 • Toetuse kasutamist reguleerib kohaliku omavalitsuse ja toetuse saaja vaheline toetusleping.
 • Projekti aruanne peab olema esitatud Kaiu Vallavalitsusele hiljemalt 1 kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva.
 • Toetust antakse puurkaevu puurimiseks, veetõsteseadmete soetamiseks ning veetrassi rajamiseks.

1.4. Toetuse saaja: Agnes Kurvits.

 • Projekti nimi:. Hansu kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekt.
 • Toetuse suurus 2792,29 eurot.
 • Projekti omafinantseering 2007,71 eurot.
 • Toetuse kasutamist reguleerib kohaliku omavalitsuse ja toetuse saaja vaheline toetusleping.
 • Projekti aruanne peab olema esitatud Kaiu Vallavalitsusele hiljemalt 1 kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva.
 • Toetust antakse puhasti ja imbväljaku rajamiseks. Projekti rahastatakse taotlusest väiksemas mahus, sest rahastatavate taotluste pingereas neljandale projektile jätkub toetusvahendeid osaliselt. Taotleja on nõustunud projekti elluviimise osalise rahastamisega.

2. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavaks tegemise päevast.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada vaide esitamisega haldusmenetluse seaduse alusel           või Tallinna Halduskohtus halduskohtumenetluse seadustiku sätestatud korras

 

 

Toimetaja: MARKO ORAV

Hajaasustuse programm

5.08.15
Vallavalitsuse 03. augusti 2015. korraldusega nr 2-2/155 otsustati rahuldada järgmised taotlused:
 

Toetuse saaja nimi

Projekti nimi ja tegevused

Toetuse suurus

Omafinant­seeringu suurus

Projekti kavandatav lõppkuupäev

1. Ago Vest

Vesti kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine

 

Septiku ja imbväljaku paigaldamine, trassi rajamine

2640,13

1319,87

30.11.2015

2. Maie

Pekkermann

Tiigi talu puurkaevu rajamine

 

Puurkaevu ehitus ja veetrassi rajamine

2540,12

1269,88

20.02.2016

3. Maie

Pekkermann

Tiigi talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

Septiku paigaldus, kanalisatsioonisüsteemi rajamine

819,75

1280,25

20.02.2016

 
 
Taotluste hindamise komisjon on moodustatud Vallavalitsuse 4. mai 2015.a korraldusega nr 93 ja
komisjoni kuuluvad: Erika Reinumägi (esimees), Aivo Sildvee, Kaja Heinsaar, Pirjo Väljaots ja Ülo Sild.
Taotlus-, aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid on kättesaadavad siin: 

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Rapla Maavalitsus annab teada, et alates 2. maist 2015 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt  Kaiu, Kehtna, Kohila, Käru, Märjamaa, Raikküla, Rapla ja Vigala vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate siseministri 20.02.2015 nr  käskkirjast nr 1-3/46 „Hajaasustuse programm" mis on kättesaadav Rapla Maavalitsuse veebilehel https://rapla.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm.  

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele 22. juuniks 2015

 

Lisainformatsioon:

Kaiu, Kehtna, Kohila, Käru, Märjamaa, Raikküla, Rapla ja Vigala vallavalitsustest

EAS

Toimetaja: MARKO ORAV