« Tagasi

Küsitluse tulemuste kinnitamine

KAIU  VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Kaiu                                                                                                               03. mai 2017 nr 20

Küsitluse tulemuste kinnitamine

Kaiu Vallavalitsuse 17.04.2017. a korralduse nr 39 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamine" alusel korraldati Kaiu vallas küsitlus, et selgitada välja, kas valla elanikud toetavad Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks. Küsitlus viidi läbi 23. ja 24. aprillil 2017. a.

Küsitlusel osalejate nimekirja kantud 1084 inimesest võttis küsitlusest osa 36 inimest, kellest ühinemise toetajaid oli 21 ja vastaseid 15.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28.07.16. a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" § 17 lõikele 6 otsustab volikogu kinnitada küsitlustulemused.

Otsus avalikustatakse ja sellega tehakse teatavaks Kaiu valla veebilehel 04.05.2017. a.

Otsus jõustub otsuse teatavakstegemisest Kaiu valla veebilehel www.kaiu.ee.

Sirje Laansoo
volikogu esimees