17.11.17

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava" muutmine

Vastu võetud 27.09.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012. a määrust nr 4 "Kaiu valla arengukava" muudetakse järgmiselt:
 1) peatüki „Elukeskkond" alapunkti 4.3.5 „Eesmärgid ja tegevussuunad" lisatakse 10. eesmärk „Kaasajastatud mänguväljakud külades ning Kaiu alevikus"; 
 2) peatüki „Kultuur, sport" alapunkti 4.5.5 „Eesmärgid ja tegevussuunad" eesmärgi nr 2 objektide loendisse lisatakse „Kuimetsa karstiala"; 
 3) viienda osa „Tegevuskava" tabel asendatakse uue tabeliga; 
 4) kuuenda osa „Investeeringute kava" tabel asendatakse uue tabeliga;
 5) seitsmes osa „Kaiu valla eelarvestrateegia 2017-2020" tekst asendatakse „Kaiu valla eelarvestrateegia 2018-2021" uue tekstiga.

Sirje Laansoo
volikogu esimees

Lisa 1 Tegevuskava
Lisa 2 Investeeringute kava
Lisa 3 Eelarvestrateegia

Toimetaja: MARKO ORAV

"Kaiu valla arengukava" muutmine

23.11.16

 

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava" muutmine

Vastu võetud 28.09.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012. a määrust nr 4 "Kaiu valla arengukava"; muudetakse järgmiselt: 
 1) viienda osa „Tegevuskava" tabel asendatakse uue tabeliga (lisa 1); 
 2) kuuenda osa „Investeeringute kava" tabel asendatakse uue tabeliga (lisa 2); 
 3) seitsmes osa „Kaiu valla eelarvestrateegia 2016-2019" tekst asendatakse „Kaiu valla eelarvestrateegia 2017-2020" uue tekstiga (lisa 3).

Sulev Viiron
volikogu esimees

Lisa Tegevuskava

Lisa Investeeringute kava

Lisa Kaiu valla eelarvestrateegia 2017-2020

Toimetaja: MARKO ORAV
27.04.16

Kaiu valla arengukava aastateks 2012-2018

 

Vastu võetud 12.09.2012 nr 4
RT IV, 21.09.2012, 22
jõustumine 24.09.2012

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine Avaldamine  Jõustumine
16.10.2013 RT IV, 31.10.2013, 12  03.11.2013
18.12.2013 RT IV, 31.12.2013, 5  03.01.2014
12.11.2014 RT IV, 18.11.2014, 6  01.01.2015

 

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punktile 7 ja Kaiu valla põhimääruse punktile 55.3 võtta vastu Kaiu valla arengukava 2012-2018  vastavalt lisale. 

 

Kaiu valla arengustrateegia 2025 "Terve ja töökas Kaiu" 

 

Toimetaja: MARKO ORAV