Valla arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek

15.06.17

Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012.a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava" muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub 12. juunist kuni 2. juulini 2017.a valla kodulehel www.kaiu.ee.

Arengukava muutmise eelnõuga on võimalik tutvuda ka Kaiu, Kuimetsa ja Vahastu raamatukogudes ning vallamaja volikogu ruumis tööajal.

Kaiu valla arengukava muutmise eelnõu

Kaiu valla arengukava 2012-2018 

Karine Rajasaar
abivallavanem
tel. 5345 6010

Toimetaja: MARKO ORAV

"Kaiu valla arengukava" muutmine

23.11.16

 

Kaiu Vallavolikogu 12.09.12. a määruse nr 4 „Kaiu valla arengukava" muutmine

Vastu võetud 28.09.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Kaiu Vallavolikogu 12.09.2012. a määrust nr 4 "Kaiu valla arengukava"; muudetakse järgmiselt: 
 1) viienda osa „Tegevuskava" tabel asendatakse uue tabeliga (lisa 1); 
 2) kuuenda osa „Investeeringute kava" tabel asendatakse uue tabeliga (lisa 2); 
 3) seitsmes osa „Kaiu valla eelarvestrateegia 2016-2019" tekst asendatakse „Kaiu valla eelarvestrateegia 2017-2020" uue tekstiga (lisa 3).

Sulev Viiron
volikogu esimees

Lisa Tegevuskava

Lisa Investeeringute kava

Lisa Kaiu valla eelarvestrateegia 2017-2020

Toimetaja: MARKO ORAV
27.04.16

Kaiu valla arengukava aastateks 2012-2018

 

Vastu võetud 12.09.2012 nr 4
RT IV, 21.09.2012, 22
jõustumine 24.09.2012

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine Avaldamine  Jõustumine
16.10.2013 RT IV, 31.10.2013, 12  03.11.2013
18.12.2013 RT IV, 31.12.2013, 5  03.01.2014
12.11.2014 RT IV, 18.11.2014, 6  01.01.2015

 

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punktile 7 ja Kaiu valla põhimääruse punktile 55.3 võtta vastu Kaiu valla arengukava 2012-2018  vastavalt lisale. 

 

Kaiu valla arengustrateegia 2025 "Terve ja töökas Kaiu" 

 

Toimetaja: MARKO ORAV